LÅNEVILKÅR

KLIK PÅ SPØRGSMÅLENE NEDENFOR FOR AT SE SVARETGenerelle betingelser for kredit hos Creamfinance Denmark ApS

De “Generelle betingelser for kredit hos Creamfinance Denmark ApS” er en integreret del af kreditaftalen mellem kreditgiver og kunden. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kreditaftalen og de generelle betingelser har kreditaftalens bestemmelser forrang

1. Information om kreditgiver og kreditter

Creamfinance Denmark ApS CVR-nummer 36965797 (herefter “kreditgiver”) kan godkende en fysisk person (herefter “kunden”) til en kredit hos kreditgiver, hvis kunden opfylder nedenstående krav:Kreditværdighed vurderes bl.a. på baggrund af, om kunden står registreret i et af følgende skyldnerregistre:Derudover anvender kreditgiver bl.a. også SKAT som samarbejdspartner ift. kreditvurdering med anvendelsen af E-skat data.

Før en kredit kan bevilliges, skal kunden endvidere informere kreditgiver om:

Kunden er forpligtet til at oplyse kreditgiver om ændringer i kundens adresse, navn, CPR-nr., e-mailadresse, telefonnummer eller andre oplysninger, der gør det muligt for kreditgiver at kontakte kunden.

2. Online adgang

Når kreditgiver har godkendt kunden, oprettes en onlineadgang til kunden. Kunden kan via onlineadgangen se de dokumenter, der skal underskrives. Onlineadgangen giver kunden mulighed for løbende at følge sin sag.

3. Kreditbeløb

Kreditgiver bevilger løbende kreditter i størrelsen DKK 500,00 til DKK 15.000,00 uden fast løbetid.

Kreditgiver bevilger kredit i størrelsen DKK 5.000,00 til DKK 20.000,00 i form af annuitetslån med fast ydelse i 4 til 24 måneder.

Kreditgivers gældende priser, herunder kreditomkostninger og andre kreditoplysninger, kan ses på kreditgivers hjemmeside www.lendon.dk.

Indfrielse af lånet betragtes som sket, når kreditbeløbet med tillæg af påløbne renter og omkostninger er modtaget hos kreditgiver.

4. Særligt for løbende kredit og afdragslån

4.1. Betalinger for løbende kreditter og afdragslån

Når kreditgiver har godkendt kundens kreditansøgning på en løbende kredit eller et afdragslån, og kunden har underskrevet aftalen med NemID og samtidig hermed har godkendt og accepteret de generelle betingelser for kreditten, vil det fulde kreditbeløb blive udbetalt til kunden. Kreditgiver sender en e-mail til kunden om, at kreditbeløbet er til rådighed.

Såfremt kunden udnytter trækningsretten på en løbende kredit, skal kunden hver den 1. i måneden indbetale påløbne debitorrenter for den forgange måned, der opgøres efter størrelsen af det udnyttede træk. Betaling af de løbende renter sker ved kreditgivers direkte debitering på kundens konto af rentebeløbet.

På et afdragslån betaler kunden den månedlige ydelse i henhold til den indgåede kontrakt. Den månedlige ydelse består både af påløbende debitorrenter for den forgangne måned samt afdrag på lånet. Betaling af den månedlige ydelse sker ved kreditgivers direkte debitering på kundens konto af ydelsen.

Alle betalingsinformationer er tilgængelige via kundens onlineadgang, som er tilgængelig via kreditgivers hjemmeside. Ved tilbagebetaling via ”øjeblikkelig bankoverførsel” gennem kundeprofilen, vil der blive oplyst et specifikt referencenummer, som skal anføres ved betalingen.

4.2. Omkostninger ved løbende kredit og afdragslån 

Debitorrenten er fast og fremgår af låne- eller kreditaftalen. Debitorrentesatsen aftales ved kreditaftalens indgåelse til en månedlig rentesats i intervallet 10 % – 20 %. Debitorrenten beregnes dagligt og tilskrives månedligt bagud hver den 1. i måneden. Tilskrevne renter forfalder til betaling hver den 1. i måneden.

Indfrielse af låne- eller kreditaftaler betragtes som sket, når den fulde restgæld med tillæg af påløbne renter og omkostninger er modtaget hos kreditgiver. Ved tilbagebetaling via ”øjeblikkelig bankoverførsel” gennem kundeprofilen, vil der blive oplyst et specifikt referencenummer, som skal anføres ved betalingen.

4.3. Tilbagebetalingsmåder for løbende kredit og afdragslån

4.3.1. Tilbagebetaling med kortbetaling

Ved kundens tilbagebetaling kan nedenstående betalingskort benyttes:

Når kunden betaler med et betalingskort, betinger kreditgiver sig ret til at opbevare betalingskortoplysningerne hos den pågældende samarbejdspartner for kreditkort. Hvis en indbetaling fra kunden senere annulleres eller trækkes tilbage, stilles kunden og kreditgiver som om betalingen aldrig var foretaget af kunden.

4.3.2 Automatisk tilbagebetaling 

Ved optagelse af en løbende kredit eller et afdragslån hos kreditgiver accepterer kunden en aftale om automatisk tilbagebetaling. Ved automatisk tilbagebetaling opkræves kunden den månedlige ydelse i henhold til låne- eller kreditaftalen. Opkrævningen vil fremgå af kundens bankkonto samt af kundens onlineadgang, der tilgås via kreditgivers hjemmeside. Når kreditgiver har registeret en betaling via automatisk tilbagebetaling, modtager kunden en elektronisk kvittering via e-mail og SMS.

Det er omkostningsfrit for kunden at benytte sig af automatisk tilbagebetaling. Kunden skal straks underrette kreditgiver, hvis kunden udskifter et betalingskort, såfremt betalingskortet er registreret til automatisk tilbagebetaling.

4.4. Mulighed for henstand

Anmodning om en henstand kan alene forespørges på et afdragslån. Det er en forudsætning for, at kunden kan få henstand med betaling af lånet, at kunden senest på den oprindeligt aftalte tilbagebetalingsdato betaler den allerede påløbne ydelse for den seneste månedlige kreditperiode. 

Perioden for en henstand er gældende til den 1. hver måned og prisen er 30% af den månedlige ydelse.

Gebyret for en henstand af lånet skal betales via. kundens personlig kundeprofil ved benyttelse af direkte kortbetaling eller ”øjeblikkelig bankoverførsel”, på den oprindeligt aftalte tilbagebetalingsdato.

Kreditgiver kan ikke garantere, at kunden kan tilbydes en aftale om henstand med betaling af lånet efter den oprindeligt aftalte tilbagebetalingsdato. Hvis kreditgiver accepterer kundens anmodning om henstand, vil det medføre yderligere omkostninger for kunden. 

5. Indfrielse før den aftalte tilbagebetalingsdato og fortrydelsesret

5.1. Indfrielse før den aftalte tilbagebetalingsdato

Kunden har til enhver tid ret til at indfri sit lån eller sin kredit helt eller delvist. Betalingsinformation om kundens tilbagebetaling er tilgængelig via kundens onlineadgang. Ved tilbagebetaling via ”øjeblikkelig bankoverførsel” gennem kundeprofilen, vil der blive oplyst et specifikt referencenummer, som skal anføres ved betalingen. 

I tilfælde af at kunden – inden tilbagebetalingsdatoen – tilbagebetaler restgælden samt påløbne renter og omkostninger på en kredit eller et afdragslån, har kreditgiver ret til at opkræve en kompensation, som udgør 0,5 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tid. Kompensationen er ikke gældende for løbende kreditter.

5.2. Kundens fortrydelsesret

Kunden har ret til at fortryde låneaftaler og kreditaftaler inden for 14 kalenderdage, efter låneaftalen eller kreditaftalen er underskrevet af kunden. I det tilfælde at fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, vil fortrydelsesfristen blive udskudt til den først kommende hverdag. 

Hvis kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden inden fristens udløb fremsende en skriftlig meddelelse til kreditgiver. Meddelelsen skal fremsendes på e-mail eller med anbefalet brev. E-mailen skal sendes til info@lendon.dk. Anbefalet brev skal sendes til Creamfinance Denmark ApS, Hindegade 6, 1303 København K. Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten kan ikke ske telefonisk.

Kunden skal tilbagebetale restgælden med tillæg af de på tilbagebetalingsdagen påløbne renter og omkostninger. Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at kunden har fremsendt meddelelse om fortrydelse til kreditgiver.

6. Behandling af persondata

Långivers politik omkring behandling af persondata kan findes på lendon.dk og accept af denne indgår som specifikt samtykke i forbindelse med en given låneansøgning. Den specificerer hvilke personoplysninger vi indsamler om dig som kunde, hvordan vi behandler dine oplysninger og i hvilket omfang vi deler disse oplysninger med samarbejdspartnere. Alle personoplysninger behandles naturligvis efter gældende lovgivning. Her særligt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 med anvendelse fra 25. maj 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 

Hvis du gerne vil sende en anmodning om indsigt kontakt vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail dpo@lendon.dk. Långiver registrerer kundens data som navn, PID-nummer, e-mail adresse, postadresse, CPR-nummer, telefonnummer, kontoinformation, samt låneoplysninger. Långiver indsamler og behandler oplysningerne til brug for en vurdering af kundens kreditværdighed, jf., De Generelle betingelsers pkt. 1 og 4. Kundeoplysningerne er nødvendige for långivers opfyldelse af låne-/kreditaftalen og Kreditaftaleloven. De oplysninger, som låntager afgiver, opbevarer långiver til brug for en kreditvurdering samt i markedsføringsøjemed. Låntager kan via sin onlineadgang på långivers hjemmeside samt i e-mails afsendt efter, at låntagers aktive forhold med långiver er ophørt, framelde sig opbevaringen af oplysninger til brug for markedsføring. 

Långiver betinger sig retten til at optage samtaler eller på anden måde sikre sig dokumentation for kommunikation med låntager. 

Ved en ansøgning om lån eller kredit hos långiver, giver låntager samtykke til, at långiver foretager en kreditvurdering via bl.a. KreditStatus, RKI, E-skat m.fl. Disse databaser hjælper långiver med at drive ansvarlig långivning og højne forbrugerbeskyttelsen. 

Långiver vil alene bruge de indhentede oplysninger som en del af långivers vurdering af låntagers kreditværdighed, når låntager ansøger om et lån hos långiver.

7. Misligholdelse 

Hvis kunden misligholder en kreditaftale indgået med kreditgiver, kan kreditgiver uden varsel ophæve aftalen. Kreditgiver kan i så fald kræve, at kunden straks tilbagetaler den fulde restgæld med tillæg af påløbne renter og omkostninger. Låne- eller kreditaftalen anses bl.a. for misligholdt, hvis:

I tilfælde af at kunden betaler forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen for sent, uden at parterne har indgået aftale herom, kan kreditgiver kræve morarente på 18,50 % p.a. af alle forfaldne beløb i henhold til aftalen. Morarenter beregnes dagligt og tilskrives månedligt bagud. Ved misligholdelse følger kreditgiver renteloven i henhold til rykkerskrivelser, rykkergebyrer og inkassogebyrer. Kunden vil endvidere blive indberettet til RKI (Experian), KreditStatus (Experian II), hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Kundens indbetalinger afskrives først på omkostninger, morarente, forfalden debitorrente og derefter på det samlede kreditbeløb.

8. Kommunikation

Kreditgiver benytter sig i videst mulige omfang af digital kommunikation, og ved indgåelse af låne- og kreditaftaler accepterer kunden, at al kommunikation vedrørende aftalen, herunder også fremsendelse af rykker- og inkassoskrivelser m.v. i tilfælde af restance, kan ske digitalt enten via e-mail til den af kunden oplyste e-mailadresse, eller via chat, idet dette anses for et bindende kommunikationsmiddel mellem kreditgiver og kunden. Dette gælder såvel kommunikation med kreditgiver som de samarbejdspartnere, kreditgiver måtte benytte i forbindelse med administration af kreditaftalen, herunder ved iværksættelse af eventuel rykker- og inkassoprocedure. Kreditgiver forbeholder sig retten til at optage telefonsamtaler.

Kunden skal straks informere kreditgiver om enhver ændring i kundens adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. Kunden informerer kreditgiver herom via chat eller e-mail. Meddelelsen skal indeholde kreditnummeret således, at kreditgiver kan identificere kunden. 

9. Fortrolige oplysninger 

Enhver oplysning om kunden og kundeforholdet betragtes af kreditgiver som fortroligt. 

Kreditgiver er berettiget til at dele oplysninger med relevante samarbejdspartnere, herunder bl.a. selskaber i Creamfinance koncernen, kreditgivers revisorer, advokater, øvrige rådgivere, samt SKAT. De relevante samarbejdspartnere skal behandle oplysningerne fortroligt. Kreditgiver har lov til at videregive informationer til kreditvurderingsselskaber, når informationerne er relevante for en kreditvurdering af kunden.

10. Hvidvaskning 

I henhold til lov om Hvidvaskning forbeholder långiver sig retten til at samle og gemme informationer om låntager i op til 5 år. Långiver vil være særligt opmærksom på usædvanlige transaktioner fra låntager og vil med det samme reportere usædvanlige transaktioner til de relevante myndigheder.

11. Samtykke vedrørende salg eller overdragelse af fordring

Ved at underskrive nærværende låneaftale giver låntager samtidig samtykke til, at Creamfinance ved salg eller overdragelse af fordringen, kan videregive samtlige oplysninger i låneaftalen, samt oplysningerne på låntagers onlineadgang/kundeprofil, herunder den til enhver tid pålydende saldo mv.

12. Klager 

Kunden har mulighed for at fremsende en klage vedrørende nærværende kreditaftale til: 

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
www.finansanke.dk 

Klagen skal sendes til ovennævnte adresse eller på spa@kfst.dk. Inden kunden klager til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, skal kunden have klaget til kreditgiver, og kunden skal have fået afvist sit krav helt eller delvist af kreditgiver.

Gebyret for at indlevere en klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber udgør DKK 200,00, der tilbagebetales, hvis kunden får helt eller delvis medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

Kreditgiver er underlagt tilsyn fra:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København

samt

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

HAR DU ANDRE SPØRGSMÅL?